Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/890
Title: ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ Материалы III Всеукраинской научной конференции студентов Том 2
Authors: Мартякова Е.В. Кравченко А.А. Костюк И.С. Харченко В.А.
Keywords: Проблемы управления производственно-экономической деятель- ностью субъектов хозяйствования
Issue Date: Apr-2009
Publisher: ДонНТУ
Citation: ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ материали III Всеукраїнської наукової конференції студентів
Series/Report no.: Том 2
Abstract: Приведены результаты научных разработок, студенческих работ, которые были представлены на III Всеукраинскую конференцию, организованную кафедрой «Управление производством имени Ю.В.Бондаренко» Донецкого национального технического университета. Сборник предназначен для специалистов в области менеджмента и студентов вузов экономических специальностей.
Description: ОГЛАВЛЕНИЕ ВИХОРЕВА Н.И., СОРОКИНА А.Н. МЕХАНИЗМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ........... 5 ЛЮБИМОВА Т.Ю., ГУБАНОВА М.Г. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА В СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.............................................................................. 8 ДЕНИСЕНКО О.В., ГРИШИНА Ю.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ............................................................................ 11 ЧИКАЛОВА Ю.А., УСОВА А.В. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ.................................... 15 ЛІХАЧОВА М.П., ГУБАНОВА М.Г. ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ................................................................................................................... 18 МОГДАЛЬОВА Н.В., РУДНЄВА О.Ю. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ................................ 21 КАЛАШНІКОВА Є.С., ЗАГЛАДА Р.Ю. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ......................................................... 25 СЕРГЄЄВА О.Ю., СЕВРЮКОВА С.В. НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ...... 29 ШЕВЧЕНКО В.А., ГРИШИНА Ю.В. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ......................................................................... 33 ПАНТІЛІМОНОВ С.Г., СЕВРЮКОВА С.В. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ В СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ....................................................................................... 36 КОСТІКОВА Ю.О., КУЛАКОВ В.О. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ............................................................ 40 ЗУЙКОВ Р.П., ГРИШИНА Ю.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ....................................................................................... 43 ГОРОБЕЦЬ Ю.С., ФАРХШАТОВА О.В. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПРОЦЕС ПОКРАЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ............................................................................. 46 ЖМАЙЛО Ю.А., КУЛАКОВ В.А. МАРКЕТИНГ - ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ............................................................. 50 МІРОШНИЧЕНКО Т.О., КРАВЦОВА Л.В. СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ..................................................................................................... 53 ФАДИНА Т.И., КОВЕРГА С.В. СТАН ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ............................................................................... 56 225 СТУПИШИНА А.А., ГОНЧАРЕНКО В.И. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ............................................................... 59 БЄЛОУСОВА Р.О., КУЛАКОВ В.А. РОЛЬ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ ПРИ РОЗРОБЦІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ НА АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ(АТП)................. 63 ШОКАРОВ В.О., СЕВРЮКОВА С.В. ПРОБЛЕМА СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ В РИНКОВИХ УМОВАХ.......................................................................................................................... 66 ТЕСЛЮК В.А., РУДНЕВА Е.Ю. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В УКРАИНЕ......................................................................................................................... 70 ГОРОБЕЦЬ Ю.С., МУДРА О.В. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО НА РИНКУ ПРАЦІ................................................ 73 РОЛІНА К.В. КРАВЦОВА Л.В. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА....................................... 76 БУРІЛОВА М.О., КУРГАН О.Г. РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ...................................................................................... 79 ЗАМАРАЄВА В.А., ГАЛУШКА В.В. АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИБУТОК».......................................... 81 ПОПОВИЧ Н.С., ГАЙДАЙ І.Ю. РОЗРОБКА ЗАВДАНЬ ТА НАПРЯМКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ.......................................................... 84 ЧЄЧЄНЄВА Е.Р., ЗАГЛАДА Р.Ю. ПЕРЕВАГИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ КОШТІВ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ............................................ 88 БУДРИС И.В., ГУБАНОВА М.Г. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ И СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ......................................................................... 92 ДЕРЕВЯНКО К.О., ЗАГЛАДА Р.Ю. РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ... 95 СЕМЕНОВА В.В., КОВЕРГА С.В. ВИКОРИСАННЯ КОУЧИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА............................................................................................................ 98 ПРОКОПЕНКО О.Ю., ФАРХШАТОВА О.В. ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ..........................................................................101 КРАВЦОВА Е.Н., СОРОКИНА О.Н. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЙ........................................................................................ 105 НІКІПОРЕЦЬ Н.С., ГАЛУШКА В.В. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНОЮ КАТЕГОРІЄЮ.................................................................................................................. 107 КРАВЦОВА К.М., БЄЛЯЄВА К.В. СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ......................... 111 ШАБАЛІНА О.С., СОРОКІНА Л.В. РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА.......... 114 226 КРАВЦОВА К.М., КРИВЕНКО А.В. ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ.........................116 СОЛОВЬЕВА А.Ю., МАТВЕЙЧУК А.С., ШАУЛЬСКАЯ Л.В. ФОРМЫ УЧАСТИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ............................................................................................................................119 СЛИЧНАЯ О.О., ЕВДОКИМОВ Ф.И. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ УГОЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ........................................122 БИЛЬДЕЕНКО Т.Ю., ШКУРЕНКО О.В. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ......................127 БОТАЛОВ И.Е., БОТАЛОВА Н.П. ИНДЕКСНЫЙ АНАЛИЗ – ИНТЕГРИРУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО ВИДАМ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ...................................... 130 ВОРОНКОВА И.В., ВЕРЕТЕННИКОВА Т.Е., ПОРТНОВА Г.А. РУКОВОДСТВО: ВЛАСТЬ И ЛИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ...............................................135 КУЖЕЛЕВ А.В., ИЛЮЩЕНКО В.И. КОМБИНИРОВАНИЕ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ...................................................136 КАЛАШНИКОВА Д.С., КРИВИЙ Ю.В. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ КОНФЛИКТАМИ.............................138 РОМАНЕНКО А.В., СОРОКИНА Л.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА ЗАО «МАШЗАВОД»..........................................141 ЗАСОБА А.В., ЛИЗУНОВА О.М. ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ.................................. 145 ЖУК О.В. ЛИЗУНОВА О.М. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ............................. 148 ДМИТРУСЬ А.В., ШИЛО К.М. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ.....151 ТЕЛЕГИНА А.Ю., ЗАБАРИНА Д.А. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.................................... 155 ИВАНОВА Т.А., ЗАБАРИНА Д.А. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ......................................................................... 157 КОВАЛЕНКО О.В., ПОРТНОВА Г.А. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННЫЕ ТЕОРИИ.....161 ХАРІНА С.А., СИТНІК Л.С. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ...........................................................................................164 ХОЛИНА А.Г., МИНОЧКИНА О.Н. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ...167 ХАРІНА С.А., СИТНІК Л.С. РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА....................................................................................................................171 КОНАРЄВА Н.В., БРЕУСОВ О.Ю., ПОРТНОВА Г.О. МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ.... 175 227 АВЕРШИНА Е.Ю., СЕВОСТЬЯНОВА Т.В., ПОРТНОВА Г.А. ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ВО ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.................................... 177 ПОЛЯКОВА Е.О., ПОРТНОВА Г.А. СИТУАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭФФЕКТИВНОМУ ЛИДЕРСТВУ...............180 ВОДОЛАЗСКАЯ М.Ю., ДМИТРЕНКО М.А., ПОРТНОВА Г.А. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ..................................................182 ФОМЕНКО Є.М., ІВАНОВА І.С. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ „ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ”............................................................................184 ЛУНІНА Н.В., БУЛАХ І.В. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ КРИЗИ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА «КОНТІ»..........................................................................................187 ТЕРЕХОВ В.В., КРАПИВНИЦКАЯ С.Н. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.............................................188 ПЕТРЕНКО К.Г., ТАРАНИЧ О.В. УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ..........................................................190 БУДАНОВ Г.С., МИНОЧКИНА О.Н. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В УКРАИНЕ........................194 ШУПИК Д., КАЛИНИЧЕНКО З.Д. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА SWOT – АНАЛИЗА ВВЕДЕНИЕМ ФУНКЦИИ «РИСК»........................................................................................................198 ПРОКОПЕНКО В.Ю., ФАРХШАТОВА О.В. СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ..........................................................................201 СЕРДЮК І.І., МІХОВ Л.І. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА............. 204 НАТОЛОЧНА А.П., ТРИКОЗ І.В. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ..................................................................................... 207 БАЙБУРИНА М.А, ФОМИНА Е.А. НОВЫЙ ТОВАР КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ..................................................................................... 211 САГИРОВА Д.Д., КОЛОМАЦКАЯ О.С., ПОРТНОВА Г.А. СУТЬ И СОДЕРЖАНИЕ РИСК-АНАЛИЗА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.................... 214 ЛИСЕНКО Г.В., КУЧЕР В.А. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА..... 216 КУЧЕР В.А. РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ.................................................................................... 220
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/890
Appears in Collections:Конференції кафедри управління виробництвом
Костюк І.С. до 2012
Кравченко А.А. до 2012
Мартякова О.В.
Харченко В.А. до 2012Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.