Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/23114
Title: Удосконалення методів захисту та обмеження перенапруг в мережах 6-10 кВ при замиканнях фази на землю
Other Titles: Совершенствование методов защиты и ограничения перенапряжений в сетях 6-10 кВ при замыканиях фазы на землю
Improvement of methods of protection and surge suppression in networks of 6-10 kV during line-to-ground faults
Authors: Сердюков, Р.П.
Serdyukov, R.P.
Keywords: математична модель
дугове замикання
обмеження перенапруг
підвищення надійності
низьковольтний резистор
захист від ОЗЗ
математическая модель
дуговое замыкание
ограничение перенапряжений
повышение надежности
низковольтный резистор
защита от ОЗЗ
mathematical model
arc faults
surge suppression
increased reliability
low-voltage resistor
protection from line-to-ground faults
Issue Date: 2013
Publisher: ДонНТУ
Citation: Сердюков Р.П. Удосконалення методів захисту та обмеження перенапруг в мережах 6-10 кВ при замиканнях фази на землю. 05.14.02.- "Електричні станції, мережі і системи": дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Abstract: ежах 6-10 кВ при замиканнях фази на землю. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. – Донецький національний технічний університет, Донецьк, 2013. В дисертаційній роботі дістала подальший розвиток математична модель для дослідження перехідних процесів в мережах 6-10 кВ при ОЗЗ на основі диференційних рівнянь її елементів, яка відрізняється врахуванням рівнянь магнітно-зв’язаних статорних і роторних контурів асинхронних двигунів, обмоток приєднувальних трансформаторів з заземлюючим резистором, нелінійних обмежувачів перенапруг та комутаторів для шунтування ушкодженої фази з їх системою керування. Удосконалено метод підвищення чутливості захисту приєднань при замиканнях фази на землю шляхом підсилення магнітно-рушійної сили в трансформаторах струму нульової послідовності ушкоджених приєднань та її послаблення в трансформаторах неушкоджених приєднань завдяки подачі через ємність напруги нульової послідовності на допоміжні обмотки трансформаторів струму. Метод дозволяє підвищити коефіцієнт чутливості захисту до нормативних значень в мережах 6-10 кВ з малими струмами замикання на землю, у тому числі і в режимах з мінімальною кількістю приєднань в радіальній мережі. Розроблено комбінований метод обмеження перенапруг, в якому виключення ескалації напруги досягнуто за допомогою керованого низьковольтного резистивного заземлення нейтралі, а скорочення дії дугових замикань забезпечується шунтуванням ушкодженої фази при ОЗЗ. Результати математичного моделювання та досвід експлуатації елементів системи підтверджують позитивні якості запропонованого пристрою обмеження перенапруг і захисту від ОЗЗ.
Description: The dissertation for academic degree of candidate of technical science on the speciality 05.14.02 – electric power stations, networks and systems. – Donetsk national technical university, Donetsk, 2013. In the thesis the mathematical model for investigation of transients in networks of 6-10 kV during line-to-ground faults on the basis of differential equations of its elements received further development. The model is different in taking into account equations of magnetically connected stator and rotor circuits of induction motors, connecting transformers with a protective resistor, nonlinear surge suppressors and switches to bypass damaged phase with their control system. The method of increasing the sensitivity of the protection of the connections during line-to-ground faults by means of strengthening the magnetic force of the transformers of a current of zero sequence of faulty connections and its weakening in transformers intact connections by connecting through capacitance to zero sequence voltage of auxiliary windings of transformers was improved. The method allows to increase sensitivity coefficient of protection to the standard values in networks of 6-10 kV with low ground fault currents, including the modes with the minimum number of connections in the radial network. The combined method of surge suppression is developed. The method excluded the escalation of voltage with the help of controlled low voltage resistance neutral grounding, and reduction of time of validity of the arc protection is provided by bypassing damaged phase during line-to-ground faults. Results of mathematical modeling and operating experience of embedded elements of the system can confirm a positive quality of the proposed device, surge suppression and protection from line-to-ground faults.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/23114
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Сердюков Р.П.11.09.pdf495,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.