Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8915
Title: Організаційно-економічне забезпечення розвитку підприємства
Authors: Шилова, Ольга Юріївна
Keywords: розвиток
організаційно-економічне забезпечення
інвестиційні рішення
обсяг виробництва
джерела фінансування
Issue Date: 2009
Publisher: Донецьк
Citation: Автореф. дис.... канд.екон.наук. / 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (підприємства металургійного комплексу та машинобудування)
Abstract: Дисертацію присвячено вирішенню актуального наукового завдання забезпечення розвитку суб’єктів господарювання. Проаналізовано основні показники господарської діяльності підприємств машинобудівного комплек-су, виявлено тенденції сучасного етапу їх розвитку. Уточнена сутність розви-тку суб’єкта господарювання як економічної категорії на основі врахування особливостей його показників і сфер діяльності. Визначений склад системи організаційно-економічного забезпечення розвитку шляхом застосування си-стемного і процесного наукових підходів, обґрунтована актуальність удоско-налення підходів до його інвестиційної складової шляхом виокремлення про-цедур аналізу ризиків. Дістали подальшого розвитку методичні аспекти: ре-комендації з аналізу темпів економічного зростання, система показників роз-витку підприємства, алгоритм обґрунтування інвестиційних рішень. Розроб-лені рекомендації із забезпечення розвитку підприємства: методичний підхід до прогнозування обсягу виробництва, підхід до формування оптимальної структури капіталу інвестиційного проекту, алгоритм інтегральної оцінки розвитку.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8915
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат1512.pdf281,1 kBAdobe PDFView/Open
автореферат1512_обложка.pdf59,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.