Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5853
Title: OPTIMIZING MAINTENANCE COST OF P2P VORONOI OVERLAY NETWORKING
Authors: Skvortsov, Pavel
Lange, Ralph
Dürr, Frank
Keywords: P2P network
Voronoi diagram
protocol
network topology
P2P-мережі
діаграма Вороного
протокол
мережева топологія
P2P-сети
диаграмма Вороного
протокол
сетевая топология
Issue Date: 2011
Publisher: Донецький національний технічний університет
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серiя «Проблеми моделювання та автоматизації проектування» (МАП-2011). Випуск: 10 (197) - Донецьк: ДонНТУ. - 2011. – 290 с.
Series/Report no.: Проблеми моделювання та автоматизації проектування;
Abstract: We present a P2P overlay network protocol based on Voronoi diagram and Delaunay triangulation. The proposed algorithms of node join and leave include the resolution of conflicts between distributed operations, by which concurrent networking is provided. The topology updating operations are performed having minimized maintenance cost measured in the number of messages. The proposed approach provides scalability by guaranteeing that for a large network the cost of a single join operation is constant. For proving this result, we evaluated the network maintenance cost by using an event-driven simulator. В цій роботі ми представляємо протокол для оверлейної пірингової мережі, заснований на діаграмі Вороного і тріангуляції Делоне. Запропоновані алгоритми приєднання і від'єднання мережевого вузла включають в себе вирішення конфліктів між розподіленими операціями, за допомогою чого забезпечується функціонування операцій зі зміни мережевої топології в синхронному режимі. Операції відновлення топології виконуються з мінімізацією витрат, які ми вимірюємо в кількості повідомлень. Пропонований підхід забезпечує масштабованість: гарантується, що у великій мережі вартість окремого приєднання вузла наближається до постійних значень. За допомогою емулятора оцінено вартість операцій по зміні мережевої топології. В этой работе мы представляем протокол для оверлейной пиринговой сети, основанный на диаграмме Вороного и триангуляции Делоне. Предложенные алгоритмы присоединения и отсоединения сетевого узла включают в себя разрешение конфликтов между распределенными операциями, с помощью чего обеспечивается функционирование операций по изменению сетевой топологии в синхронном режиме. Операции по восстановлению топологии выполняются с минимизацией затрат, которые мы измеряем в количестве сообщений. Предлагаемый подход обеспечивает масштабируемость: гарантируется, что в большой сети стоимость отдельного присоединения узла приближается к постоянному значению. С помощью программы-эмулятора была оценена стоимость операций по изменению сетевой топологии.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5853
ISSN: 2074-7888
Appears in Collections:Випуск 10 (197)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11sppvon.pdf687,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.