Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32302
Title: Процесуальні питання розгляду справ про зловживання монопольним (домінуючим) становищем
Other Titles: Procedural issues of case consideration about the abuse of a monopoly (dominant) position.
Authors: Грудницький, Василь Миколайович
Keywords: Захист економічної конкуренції
Рrotection of economic competition, abuse of monopoly position, consideration of the case, Antimonopoly Committee, procedural actions
зловживання монопольним становищем
розгляд справи
Антимонопольний комітет
процесуальні дії
Issue Date: 2020
Publisher: Юридичний вісник
Series/Report no.: ;1
Abstract: У статті досліджуються деякі процесуальні питання, які пов’язані із діяльністю органів АМКУ при розгляді справ про захист економічної конкуренції. На прикладі одного із найбільш поширених видів порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме, зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, було розглянуто порядок дій органів Антимонопольного комітету України при розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Було встановлено, що згідно із Законом України «Про захист економічної конкуренції» розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції починається з прийняття розпорядження про початок розгляду справи. Але, як свідчить практика, прийняттю розпорядження про початок розгляду справи передує така процесуальна дія, як розгляд заяви. На цьому етапі визначається обґрунтованість претензій заявника щодо порушення його інтересів, розглядаються матеріали наявні у заявника, якими він підтверджує свої вимоги, вирішується питання наступних дій – залишення заяви без руху чи прийняття рішення про розгляд справи. У статті було наведено приклади відмови у порушенні відкриття справи, як правило, із-за відсутності достатньої доказової бази з боку заявника. Встановлено, що навіть за умов відмови у прийнятті заяви, органи АМКУ можуть за власною ініціативою перевірити наявність правопорушень у діях суб’єкта господарювання. Наступним етапом є рішення адміністративної колегії АМКУ про порушення справи, проводиться збір та аналіз доказів у справі, за результатом чого складається подання з попередніми висновками. За результатами розгляду справи, при доведенні вчинення правопорушення, приймається рішення по суті, яке може бути оскаржено у відповідності із законодавством. Важливим етапом є забезпечення виконання рішення АМКУ, оскільки за умови неможливості виконувати рішення Комітету, сам процес розгляду справи втрачає будь-яку доцільність. Встановлено, що однією із гарантій захисту прав від можливого свавілля діяльності органів АМКУ є можливість перевірки рішень у справах. Завершується процес розгляду справи направленням матеріалів до архіву. This article explores some of the procedural issues involved in the work of the AMCU bodies in dealing with economic competition. On the example of one of the most common types of violation of the legislation on protection of economic competition, namely, abuse of monopoly (dominant) position in the market, the procedure of actions of the bodies of the Antimonopoly Committee of Ukraine in considering cases of violation of the legislation on protection of economic competition was considered. It was found that, in accordance with the Law of Ukraine «On Protection of Economic Competition», the consideration of cases of violation of the legislation on protection of economic competition begins with the adoption of an order to begin the consideration of the case. But, as practice shows, the adoption of an order to commence a case is preceded by such a procedural action as the consideration of the application. At this stage, the validity of the claimant's claim for violation of his interests is determined, the materials available to the claimant, which he confirms his claims, are considered, the issue of the following actions is resolved - leaving the application without motion or deciding on the case. The article provides examples of denials of initiation, as a rule, due to the lack of sufficient evidence on the part of the applicant. It has been established that, even if the application is refused, the AMCU authorities may, on their own initiative, check the existence of offenses in the activities of the entity. The next stage is the decision of the Administrative Board of the AMCU on initiation of the case, the gathering and analysis of the evidence in the case, resulting in the submission of preliminary findings. As a result of the consideration of the case, upon proving the commission of the offense, a decision is made on the merits, which may be appealed in accordance with the law. An important step is to ensure the enforcement of the decision of the AMCU, since, if it is impossible to execute the decision of the Committee, the case review process itself loses any expediency. It is established that one of the guarantees of protection of rights against the possible arbitrariness of the activities of the AMCU bodies is the ability to review decisions in cases. The process of reviewing the case by submitting materials to the archive is completed.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32302
ISSN: 1561-4999
2664-6277
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри Історії та права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Грудницький В.М.pdf160,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.