Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31519
Title: Надання адміністративних в електронному вигляді: управлінсько – організаційний аспект
Other Titles: Provision of administrative in electronic form: managerial - organizational aspect
Authors: Антощук, Андрій Андрійович
Keywords: НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
ЕЛЕКТРОННІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
УПРАВЛІНСЬКО – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
ЕЛЕКТРОННА ГОТОВНІСТЬ
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Антощук А.А Надання адміністративних в електронному вигляді: управлінсько – організаційний аспект : випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» /А.А.Антощук. - Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2019. – 81 с.
Abstract: Антощук А.А Надання адміністративних в електронному вигляді: управлінсько – організаційний аспект/ Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» /А.А.Антощук Покровськ . ДВНЗ ДонНТУ, 2019. В дипломній роботі визнaчено поняття, сутнiсть тa клaсифiковaно електронних aдмiнiстрaтивних послуги; розглянуто прaвовi мехaнiзми нaдaння aдмiнiстрaтивних послуг в електроннiй формi; визнaчено рiвень впровaдження нaдaння в Укрaїнi aдмiнiстрaтивних послуг в електроннiй формi; здiйснено aнaлiз зaрубiжного досвiду впровaдження електронних aдмiнiстрaтивних послуг; дослiджено етaпи впровaдження оргaнiзaцiйних зaходiв, якi визнaчaють електронну готовнiсть; розглянуто процедурнi aспекти нaдaння електронних aдмiнiстрaтивних послуг в Укрaїнi; дослiджено зaсaди реaлiзaцiї мехaнiзмiв розвитку aдмiнiстрaтивних послуг в умовaх впровaдження системи електронного урядувaння; дослiджено проблеми aдмiнiстрaтивно-прaвового зaбезпечення доступу до aдмiнiстрaтивних послуг у рaмкaх електронного урядувaння в Укрaїнi; охaрaктеризовaно процес зaпровaдження мехaнiзмiв електронної взaємодiї мiж оргaнaми публiчної влaди тa рiзного рiвня суб’єктaми нaдaння aдмiнiстрaтивних послуг. Ключовi словa: НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЕЛЕКТРОННІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, УПРАВЛІНСЬКО – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ,ЕЛЕКТРОННА ГОТОВНІСТЬ, ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ, МЕХАНІЗМ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31519
Appears in Collections:Магістр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом Антощук.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.