Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3052
Title: Вивчення особистісних передумов самореалізації у науково-технічній діяльності
Authors: Яковицька, Л.С.
Keywords: науково-технічна діяльність, професіоналізм, саморозвиток, самореалізація, особистісна зрілість, професійна самореалізація
scientific and technological activities, professionalism, self development, self-realization, personal maturity, professional self-realization.
Issue Date: 2011
Publisher: Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститутупсихології ім.Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. - Вип. 14. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. - С. 888-899
Abstract: В статті досліджуються особистісні відмінності у розвитку і самореалізації фахівців в умовах науково-технічної діяльності; визначено зміст самореалізації особистості у науково-технічній діяльності. З досвідом фахівець все більшою мірою здобуває риси суб'єкта життєдіяльності, для якого характерна актуалізація потреб оволодіння і привласнення ситуацій, а через вміння їх передбачати і регулювати усе більше зростає й можливість усвідомлення того, що постійне зіставлення внутрішнього і зовнішнього, себе та інших, реального й ілюзорного, є умовою розробки конструктивних технологій життєздійснення, реалізації себе як професіонала.
Description: This article investigates differences in personality development and self- realization of specialists in the scientific and technological activities; identified personal components of fulfillment specialist in scientific and technological activities. With the experience a specialist is increasingly taking on the traits of the subject of life, which is characterized by updating the needs of mastering and assignment situations, and through the ability to anticipate and manage situations, increases the possibility of the realization that the constant comparison of internal and external, self and others, real and illusory, is a condition for the development of design technology implementation itself as a professional.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3052
Appears in Collections:Статті кафедри соціології і політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
для сайта статья Яковиц.1.doc256,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.