Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28630
Title: ОСОБЛИВОСТІ І НЕДОЛІКИ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
Other Titles: FEATURES AND SHORTCOMINGS OF WORLD SYSTEM OF COUNTERACTION TO MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM
Authors: Рекова, Наталія Юріївна
Keywords: протидія відмиванню грошей; фінан-сування тероризму; світова система; інститути; ін-ституційна архітектура; недоліки; ФАТФ; ФАТФ-подібні організації.
countercation to money laundering; terrorism financing; world system; institutes; institutional architecture; shortcomings; FATF; FATF-style body
Issue Date: 2017
Publisher: Науковий вісник Полісся
Series/Report no.: ;№ 1 (9), ч. 2,
Abstract: Актуальність теми дослідження. Існування таких явищ, як відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом, (ВГ) та фінансування тероризму (ФТ) являє загрозу як для національних економік, так і для геоеко- номічної та геополітичної стабільності в цілому. Постановка проблеми. Обмеженнями інституцій- них та операційних можливостей світової системи про- тидії ВГ/ФТ можуть бути її специфічні риси, які в окремих випадках можуть використовуватися для приховування сумнівних дій. Аналіз останніх досліджень і публікацій. З позицій економічної науки існують два феномени, які впливають на діяльність із протидії ВГ/ФТ: сутнісна відповідність вживаних заходів протидії та провали в політиці окремих країн.. Виділення недосліджених частин загальної про- блеми. Система організації цієї політики в глобальному та регіональному масштабах може як посилити регу- ляторний вплив окремих країн, так і легітимізувати ситуацію, коли деякі суб’єкти використовують недоліки системи для здійснення сумнівних операцій. Однак пере- думови для цього не досліджені глибоко. Постановка завдання. Стаття покликана виявити основні інституційні риси та недоліки світової системи протидії ВГ/ФТ. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуті основні інститути світової системи протидії ВГ/ФТ. Виявлено, що вона являє собою мережу, яка базується на багатосторонній участі в процедурах моніторингу руху нелегальних фінансових потоків. Її основними рисами є гетерогенність у статусі, досвіді, складі учасників ФАТФ-подібних організацій, можливість впливу учасників на перебіг та результати моніторингу. Висновки. Світова система протидії ВГ/ФТ припус- кає балансування інтересів учасників, що означає наяв- ність лазівок у реальному виконанні відповідних заходів кожною країною. Такий інституційний формат по собі є передумовою недостатньої ефективності всієї системи і обумовлюється відсутністю механізму примусу до дій і тим фактом, що питання специфічних санкцій перехо- дять у політичну площину. Urgency of the research. Existence of such phenomena as money laundering (ML) and financing of terrorism (FT) represents huge danger both to national economies, and to geopolitical and geoeconomic stability in general. Target setting. Features of the world system of counteraction to ML/FT limit its institutional and operational capacities and in certain cases may be tool of sheltering doubtful actions. Actual scientific researches and issues analysis. From the perspective of economic science there are two phenome- na which influence the counteraction to ML/FT: substantial adequacy of the repressive measures and a substantial failure of countries to adopt adequate preventive measures. Uninvestigated parts of general matters defining. The system of organization of this policy in global and regional scale may strengthen regulatory actions of the countries or legitimize the situation when the some subjects uses system’s shortcomings for doing doubtful actions. But prerequisites of that are not investigated. The research objective. The article aims to reveal main institutional features and shortcomings of the world system of counteraction to ML/FT. The statement of basic materials. Main institutions of world system of counteraction to ML/FT are considered. It is found that it is a network based on multilateral participation in procedures of monitoring of the movement of illegal financial flows. Its main features are heterogeneity in the status, expe- rience, the list of participants of FATF-style bodies, a possibil- ity of influence of participants on the course and results of monitoring. Conclusions. The world system of counteraction to ML/FT assumes balancing of interests of participants so gaps in implementation of real actions by certain country exist. Such institutional format is a prerequisite of insufficient effectiveness of the system because of the lack of the mechanism of coercion and the fact that questions of specific sanctions pass into political plane.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28630
ISSN: 2410-9576
Appears in Collections:Рекова Наталія Юріївна, завідувач кафедри ОФЕБ, д.е.н., професор

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rekova_Akimova_Web_of_Scince.pdf348,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.