Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/22185
Title: Інноваційний розвиток інформаційної економіки України в умовах глобалізації
Other Titles: Инновационное развитие информационной экономики Украины в условиях глобализации
The innovative development of the information economy of Ukraine under the conditions of globalization
Authors: Наливайченко, К.В.
Nalivaychenko, K.V.
Keywords: innovative development
the information economy
globalized environment
national economy
information management processes
the development of informatization
инновационное развитие
информационная экономика
глобализационная среда
национальная экономика
информационные процессы управления
развитие информатизации
інноваційний розвиток
інформаційна економіка
глобалізаційне середовище
національна економіка
інформаційні процеси управління
розвиток інформатизації
Issue Date: 2013
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наливайченко К.В. Iновацiйний розвиток iнформацiйної економiки України в умовах глобалiзацiї. 08.00.03.-"Економiка та управлiння нацiональним господарством" : диссертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата економiчних наук
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Донецьк, 2013. Дисертація присвячена розробці теоретичних і методологічних положень інноваційного розвитку інформаційної економіки України в умовах глобалізації. Визначено зміст інновацій та окреслено необхідність інформатизації сучасного національного господарства. Виявлено інформаційні пріоритети розвитку економіки України та обґрунтовано принципи формування національної політики у сфері інформатизації. Систематизовано погляди основних наукових шкіл на проблеми формування інновацій в умовах глобалізаційного середовища та витоки цих процесів в сучасній економіці України. Обґрунтовано теоретико- методологічні підходи до формування концепції інноваційного розвитку інформаційної економіки України в глобальному економічному середовищі та визначено головні передумови переходу до «нової економіки» в Україні. Розроблено концептуальні підходи до підсилення взаємозв’язку інновацій в інформаційній економіці та економічного зростання держави. Досліджена системно-синергетична парадигма інформаційно-інноваційної діяльності держави щодо якості впровадження інформаційних технологій в економіку України, правового регулювання інформаційних відносин, створення бази знань суб’єктів господарювання, ієрархії автоматизованих інформаційних систем управління, захисту економічної інформації в умовах глобалізації. Обґрунтовано концептуальну схему використання інформаційних систем при інвестиційному проектуванні та визначено принципи побудови механізму управління інформаційними технологіями у фінансовій сфері національної економіки. Розроблено інформаційну систему автоматизації процесів обробки обліку майна та земель у регіонах країни. Залучено метод визначення індексу прибутковості інвестування в інформаційні технології. Вперше розроблено концепцію інноваційного розвитку інформаційної економіки України в умовах глобалізації та визначено стратегічні пріоритети реалізації національної моделі інформаційної економіки. На основі методу міжгалузевого балансу В. Леонтьєва здійснено прогнозну оцінку інноваційного розвитку інформаційної економіки України.
Description: The thesis for the Doctor Degree in Economics in Specialty 08.00.03 – Economics and management of the national economy. – Donetsk national technical university. – Donetsk, 2013. The dissertation is devoted to the elaboration of theoretical and methodological guidelines of the innovative development of Ukraine's economy under the conditions of globalization. The contents of innovation are determined and the necessity of introduction of information technologies in today's national economy is outlined. The information priorities for development of the national economy of Ukraine are identified and the substantiation of principles of formation of the national policy in the field of informatization is conducted. The views of the major scientific schools on problems of formation of innovations under the conditions of globalized environment and the sources of these processes in the modern economy of Ukraine are systematized. The theoretical-methodological approaches to the formation of the doctrine of innovative development of Ukraine’s information economy in the global economic environment are substantiated and the key factors of the prerequisites for the transition to the «new economy» in Ukraine are defined. The conceptual approaches to the strengthening of the relationship of innovations in the information economy and the economic growth of the state are developed. The system-synergetic paradigm of information-innovation activity of the state is studied, concerning the quality of the implementation of information technologies in the economy of Ukraine, the legal regulation of information relations, the creation of the knowledge base of the enterprises, the hierarchy of automatic information management systems, the systems of the economic information protection of the national information network. The conceptual scheme of information systems using for investment planning and the principles of the management mechanism of information technologies in the national economy’s financial sphere are developed. The information system which automates the processing of property records in the regions of the country is developed. The method of determining the index of profitability of the investments in information technologies is used. The conception of the innovative development of Ukraine's information economy under the conditions of globalization is first developed and the strategic priorities of the national model of information economy’s realization are determined. Based on the method of Leont’ev betweensectorial balance the probable version of innovative development of Ukraine's information economy is estimated.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/22185
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nalivaychenko_oblogka.pdf390,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.