Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/18070
Title: Управління розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу
Authors: Касьянова, Наталія Віталіївна
Keywords: підприємство, розвиток, управління розвитком, кумулятивний підхід, кумулятивна стратегія, механізм управління розвитком, оцінка потенціалу, визначення точки біфуркації, управління біфуркацією, стратегія розвитку підприємства
enterprise, development, development management, cumulative approach, cumulative strategy mechanism of development management, potential rating, defining of the bifurcation points, bifurcation management, enterprise development strategy
Issue Date: 1-Apr-2013
Abstract: Дисертацію присвячено розробці та обґрунтуванню теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо формування механіз-му управління розвитком промислового підприємства, заснованого на використанні кумулятивного підходу, сутність якого полягає в урахуванні біфуркаційного характеру розвитку підприємства, що дозволяє здійснити якісні зміни у структурі та діяльності підприємства, досягнути якісно нового рівня його конкурентних переваг за рахунок накопичення та своєчасного використання внутрішнього і зовнішнього потенціалів підприємства. Розроблений механізм дозволяє підвищити ефективність управління розвитком промислових підприємств у сучасних умовах. Механізм управління розвитком промислового підприємства на основі кумулятивного підходу включає три основних блоки: оцінка потенціалу підприємства, у якому згруповані управлінські процеси, пов'язані з визначенням достатності складових потенціалу підприємства для здійснення переходу на якісно новий рівень розвитку підприємства та отримання кумулятивного ефекту від найбільш ефективного використання ресурсів і компетенцій промислового підприємства; визначення точок біфуркації – моментів нерівноваги діяльності підприємства, які дозволяють змінити стратегії підприємства та досягнути мети розвитку за мінімальних витрат матеріальних, фінансових і людських ресурсів; формалізований вибір оптимальної стратегії розвитку підприємства, яка базується на врахуванні як інтересів та можливостей промислового підприємства, так і пріоритетів розвитку відповідної галузі.
Description: The thesis is devoted to development and substantiation of theoretical and methodological principles and practical recommendations on the formation mechanism of industrial enterprises' development which is based on the use of cumulative approach, the essence of which is the account of bifurcation nature of the enterprise development, which allows to make quality changes in the structure and activity of the enterprise to achieve a new level of its competitive level through the accumulation and timely use of internal and external enterprise's potential. The invented mechanism allows to increase the efficiency of industrial enterprises de-velopment in the modern world. Mechanism of industrial enterprise development's management which based on cumulative approach is including three general blocks: rating of enterprise potential in which gathered such management processes that are connected with the adequacy defining of enterprise potential for transition to the brand new level and receiving cumulative effect from the most effective using of resources and competence of enterprise industry; defining of the bifurcation points as imbalance moments in enterprise activity, that allows us to change enterprise strategy and archive the goal of development level using material, financial and human resources as less as possible; formalized selection of the optimal enterprise development strategy, which is based on the consideration of interests, opportunities of the industrial enterprise and priorities of corresponding branch development
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18070
Appears in Collections:Автореферати кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Касьянова.pdf617,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.