Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/18069
Title: ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ
Authors: Тарасова, О.О.
Tarasova, O.O.
Keywords: регіональна економічна система
структурні зміни
збалансований стан
система показників
стратегічна карта
соціально-економічна сфера
сценарно-динамічна модель
організаційне забезпечення
regional economic system
structural changes
balanced state
system of indicators
strategic map
socio-economic sphere
scenario-dynamic model
organizational support
Issue Date: 4-Nov-2011
Publisher: Інституту економіко-правових досліджень НАН України
Citation: Optimization of structural changes in the economy of region
Abstract: Тарасова О.О. Оптимізація структурних змін в економіці регіону. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціаль-ністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Інститут економі-ко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2011. Дисертацію присвячено вирішенню актуального наукового завдання щодо оптимі-зації структурних змін в економіці регіону на основі теоретичного обґрунтування, емпі-ричної перевірки та методичного забезпечення положень щодо приведення у збалансова-ний стан регіональної економічної системи. Розширено розуміння сутності структури економіки як економічної категорії, в якій відбивається сукупність стійких відтворювальних, соціальних, економічних, організацій-но-управлінських та екологічних зв'язків між учасниками суспільного виробництва. За-пропоновано класифікацію підходів до здійснення структурних змін, що протікають під впливом наявного технічного базису, соціальних механізмів виробництва, розподілу й обміну відповідно до суспільних потреб, наявних ресурсів досягнутого рівня продуктив-ності праці. Отримало подальший розвиток визначення оптимальності структурних змін у регіональній економічній системі, яке базується на визначені відповідних домінант. Удосконалено територіальний підхід до визначення рівня соціально-економічного розви-тку на основі аналізу системних показників (економічного зростання регіону, розвитку соціально-економічної сфери регіону, рівня інноваційного розвитку, рівня екологічної безпеки). Запропоновано системний підхід до оцінки структурно-динамічних перетво-рень у регіональній економічній системі на основі розрахунку показників ефективності структурної перебудови. Удосконалено прийоми аналізу структурних змін в економіці регіону на основі використання системно-динамічної моделі Р. Солоу урахуванням існу-ючих факторів розвитку. Розроблено стратегічну карту розвитку соціально-економічної сфери регіону, яку визначено на основі системи ключових показників та методу аналізу ієрархій. Запропоновано сценарно-динамічну модель визначення напряму структурних змін у регіональній економічній системі на основі вазаємопроникаючих і взаємо-пов’язаних моделей (економіка, населення, екологія, бюджет). Удосконалено територіа-льний підхід до формування організаційного забезпечення реалізації структурних змін регіональної економічної системи на основі відповідного спостереження, оцінки ситуації та прогнозування, безперервного відслідкування змін соціально-економічних умов. Ключові слова: регіональна економічна система, структурні зміни, збалансований стан, система показників, стратегічна карта, соціально-економічна сфера, сценарно-динамічна модель, організаційне забезпечення.
Description: Tarasova O.O. Optimization of structural changes in the economy of region. – Manuscript. Thesis for the candidate degree in economics by specialty 08.00.05 – development of pro-ductive forces and regional economy. – Institute of economic and legal researches NAS of Ukraine, Donetsk, 2011. The thesis is devoted to solving the relevant scientific mission as to the optimization of structural changes in the economics of the region on the basis of theoretical justification, em-pirical testing and methodological support of concepts as to a bringing of regional economic system to a balanced state. Understanding of the economic structure as economic category which reflects a set of per-sistent social, economical, organizational and managerial and ecological relations between the members of social production is increased. Classification of approaches to implementation of structural changes which are under the influence of available technical basis, social mechanisms of production, distributing and sharing the available resources of the achieved level of labor productivity according to social needs is proposed. Definition of the optimality of structural changes in the regional economic system which is based on determination of the appropriate dominants has been further developed. Territorial approach to determination of socio-economical development level on the basis of analysis of system measures (economic growth in the region, development of socio-economical sphere of the region, innovation development lev-el, level of environmental safety) is improved. System approach to the estimation of structural and dynamic transformation in the regional economic system on the basis of calculation of ef-fectiveness indicators of restructuring is proposed. Analysis techniques of structural changes in regional economics on the basis of implementation of system-dynamic model of R. Solow tak-ing into account existing development factors are improved. Strategic map of region’s socio-economical sphere development which is determined on the basis of system of key indicators and hierarchy analysis method is worked out. Scenario-dynamic model of determining the di-rection of structural changes in regional economic system on the basis of interpenetrated and in-terrelated models (economics, population, ecology, budget) is proposed. Territorial approach to the formation of organizational support of structural changes in regional economic system on the basis of the appropriate observation, estimation and prognostication of the situation, con-tinuous following changes in socio-economic conditions is improved. Key words: regional economic system, structural changes, balanced state, system of indi-cators, strategic map, socio-economic sphere, scenario-dynamic model, organizational support.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18069
Appears in Collections:Автореферати кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Тарасова.pdf416,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.