Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/15826
Title: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІДЕЙ КРИТИЧНОЇ ТЕОРІЇ В СУЧАСНУ СОЦІОЛОГІЧНУ ОСВІТУ (ПОШУКИ НОВИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ) ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ИДЕЙ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В СОВРЕМЕННОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ПОИСКИ НОВЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ)
Other Titles: THE IMPLEMENTATION OF CRITICAL THEORY IDEAS IN CONTEMPORARY SOCIOLOGICAL EDUCATION (SEARCH OF NEW IDENTITIES)
Authors: Коржов, Г.О.
Пасько, Я.І.
Keywords: соціологічна освіта, критична соціальна теорія,
сфера публічності
Issue Date: 2010
Publisher: Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.– Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи.– 2010.– №889.– С.200-205.
Abstract: В статті розглядаються системні недоліки соціологічної освіти в сучасній Україні, пов’язані як з методологічними, так і з організаційно-інституціональними та комунікативними параметрами. Автори аналізують існуючі в Україні моделі соціологічної освіти та пропонують нову, в основу якої покладені ідеї критичної соціальної теорії. Для того щоб підняти престиж і впливовість соціології в нашому суспільстві, а також сприяти підвищенню ролі соціолога в суспільному житті, треба якісно змінити модель підготовки фахівців, зробивши наголос на особливому значенні ціннісно-нормативної сфери і сфери публічності, на принципах гуманізації освітнього процесу та підсиленні критичної та публічної складової соціологічної професії.
Description: The article discusses the systemic weaknesses of sociological education in contemporary Ukraine rooted in both methodological and organizational-institutional and communicative parameters. The authors analyze the models of sociological education present in Ukraine and propose a new one based upon the ideas of Critical Social Theory. In order to enhance the prestige and influence of sociology in our society as well as to advance the position of sociologist in public life, it is necessary to substantially change the model of professional training by accentuating the special role of value-normative and public sphere, principles of humanization of educational process as well as critical and public constituents of sociological occupation.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/15826
Appears in Collections:Статті кафедри соціології і політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
крит теория в образовании.doc93,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.