Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13650
Название: Моделі поведінки партнерів у процесі функціонування інституту інвестування
Другие названия: Models of Partners’ Behavior in the Process of the Investment Institution Functioning
модели поведения партнеров в процессе функционирования института инвестирования
Авторы: Ястремська, О.М.
Ястремская, Е.Н.
Yastremskaya, E.N.
Ключевые слова: інвестиційна діяльність
моделі взаємодії
довіра
привабливий імідж
investment activity
models of interaction
trust
attractive image
инвестиционная деятельность
модели взаимодействия
привлекательный имидж
доверие
Дата публикации: 2009
Издательство: ДонНТУ
Библиографическое описание: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 37-2. – Донецьк, ДонНТУ, 2009. – 234 с.
Краткий осмотр (реферат): Доведено, що в сучасних умовах розвитку економіки в Україні інвестиційна діяльність є соціально-економічним інститутом, що обумовлюється її складною об'єктивно-суб’єктивною та соціально-економічною природою. Згідно з теорією соціальної аномії, враховуючи конструктивні тенденції створення соціального порядку, що виростають з хаотичних тенденцій в процесі функціонування інституту інвестування в межах інституціональної матриці, основні моделі його функціонування доцільно представити як систему зовнішніх(з іншими соціальними інститутами): дисонансу, ритуалізму, конформізму та інновацій; і внутрішніх (між суб’єктами підприємництва в межах інституту інвестування): раціонального компромісу, посередницького професіоналізму, партнерства, досвіду, довіри, впевненості. Внутрішні і зовнішні моделі є взаємозалежними і взаємовідповідними. Інституціоналізація взаємовідносин в процесі капіталовкладень сприяє формуванню довіри, що проявляється в різних формах, втілюється в репутації і базується на інвестиційно привабливому іміджі суб’єкта господарювання. Довіра обумовлюється потребою економічних агентів вступати в процес взаємодії з метою отримання вигоди, тобто максимізації своєї загальної корисності і ґрунтується на їх семантичній та інвестиційній активності.
Описание: It is proved in the article that in modern conditions of development of Ukraine’s economy investment activity is a socio-economic institute, which is caused by its complex objectively-subjective and socio-economic nature. In accordance with the theory of social anomia, taking into consideration the constructive trends of building social order, that emerge from the chaotic trends in the process of functioning of investment institution within the limits of institutional matrix, the basic models of its functioning should be presented as a system of external (with other social institutions): dissonance, ritualism, conformism, innovation; and internal (between the business entities within the investment institution): the rational compromise, intermediary professionalism, partnership, experience and confidence. Internal and external models are interdependent and mutually relevant. The institutionalization of relations during capital investment promotes formation of trust, which manifests itself in different forms; it is embodied in reputation and is based on the investment attractive image of a business entity. The trust is caused by the need of economic agents to enter the process of interaction in order to obtain benefits, that is to maximize its overall utility and is based on their semantic and investment activity.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/13650
Располагается в коллекциях:Випуск 37-2

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
yastremska.pdf351,23 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.