Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25381
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМаренич, К.М.-
dc.contributor.authorMarenych, K.M.-
dc.date.accessioned2014-03-26T16:13:19Z-
dc.date.available2014-03-26T16:13:19Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationМаренич К.М. Розвиток теорії і принципів побудови засобів захисно- го знеструмлення сучасних рудникових електротехнічних комплексів. 05.09.03  Електротехнічні комплекси та системи : дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора технічних наукen_US
dc.identifier.otherУДК 622.012.2:621.316-
dc.identifier.urihttp://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25381-
dc.descriptionThesis for a Doctor of technical science on speciality 05.09.03 - electrotechnical complexes and systems. - Donetsk National Technical University, Donetsk, 2014. In dissertation work the actual scientific and technical problem of increase of efficiency of functioning of mine local electrotechnical complexes on the basis of development of the theory and methods of determination of parameters of their accident and dangerous conditions and the improvement of their protection taking into account tendencies of increase of power of electromechanical equipment is solved. In particular, the specified method of mathematical modelling of transients in a mine local electrotechnical complex is reasonable and approved. It differs that the object of research is represented system distributed: sources of power streams; active resistance and capacities of isolation of power accessions, conductions in a contour "earth". Besides, changes of a configuration of a network in time and after supply voltage shutdown are considered. Regularities of change of electric parameters in structures of an electrotechnical complex in the conditions of impact of transients and action of activity of the distributed sources of power generation are received. Ability of the return EMFs of induction motors to support a dangerous condition of an electric network after its protective disconnection is defined. These principles are based on the concept of a protective denergization of an electric network by disconnection from it all sources of power generation by means of application in accessions of stator of induction motors of protective devices which react to conductivity increase in chains "a phase - the earth" of power supply cables.en_US
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03  електротехнічні комплекси та системи.  ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Донецьк, 2014. У дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-технічна проблема підвищення ефективності функціонування шахтних дільничних електротехнічних комплексів на основі розвитку теорії і методів визначення параметрів їх аварійних і небезпечних станів та удосконалення їх захисту з урахуванням тенденцій підвищення потужності електромеханічних установок. Обгрунтований і апробований метод математичного моделювання перехідних процесів в шахтному дільничному електротехнічному комплексі, згідно з яким об’єкт дослідження представляється системою розгалужених: джерел енергетичних потоків; опорів ізоляції силових приєднань; провідностей в контурі „земля” та враховуються зміни конфігурації мережі в процесі та після відключення напруги живлення. Отримані закономірності зміни електричних параметрів в структурах електротехнічного комплексу в умовах впливу перехідних процесів і дії сукупності енергетичних потоків розгалужених джерел. Визначена здатність зворотних ЕРС асинхронних двигунів підтримувати небезпечний стан електромережі після її захисного відключення. Подальшого розвитку набули принципи побудови захисту шахтного дільничного електротехнічного комплексу від аварійних станів і небезпек. За основу прийнята концепція його захисного знеструмлення відокремленням від мережі всіх джерел енергетичних потоків при застосуванні в приєднаннях статорів асинхронних двигунів вимірювальних і виконавчих засобів, реагуючих на підвищення провідностей в колах „фаза-земля” кабелів живлення.en_US
dc.publisherДонНТУen_US
dc.subjectelectrotechnical complexen_US
dc.subjectcoal mineen_US
dc.subjectemergency stateen_US
dc.subjectdifferential equationsen_US
dc.subjectinduction motorsen_US
dc.subjectback-to-network power generationen_US
dc.subjectprotectional de energizingen_US
dc.subjectmeans of protectionen_US
dc.subjectэлектротехнический комплексen_US
dc.subjectугольная шахтаen_US
dc.subjectаварийное состояниеen_US
dc.subjectдифференциальные уравненияen_US
dc.subjectасинхронные двигателиen_US
dc.subjectобратные энергетические потокиen_US
dc.subjectзащитное обесточиваниеen_US
dc.subjectсредства защитыen_US
dc.subjectелектротехнічний комплексen_US
dc.subjectвугільна шахтаen_US
dc.subjectаварійний станen_US
dc.subjectдиференційні рівнянняen_US
dc.subjectасинхронні двигуниen_US
dc.subjectзворотні енергетичні потокиen_US
dc.subjectзахисне знеструмленняen_US
dc.subjectзасоби захистуen_US
dc.titleРозвиток теорії і принципів побудови засобів захисного знеструмлення сучасних рудникових електротехнічних комплексівen_US
dc.title.alternativeРазвитие теории и принципов построения средств защитного обесточивания современных рудничних электротехнических комплексовen_US
dc.title.alternativeDevelopment of the theory and principles of structural formation of the protective deenergization devices of modern mine electrotechnical complexesen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Автореферати
Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
marenich.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.