Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25096
Title: МЕХАТРОННЫЙ ПОДХОД ПРИ АНАЛИЗЕ ДВИЖУЩИХСЯ ГОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Authors: Стадник, Н.И.
Keywords: мехатроніка
енергонасиченість
випадкові навантаження
нестаціонарність положення
іскробезпека
безпека
паралельне проектування
мехатроника
энергонасыщенность
случайные нагрузки
нестационарность положения
искробезопасность
безопасность
параллельное проектирование
mechatromcs
power density
random loads
instability of position
intrinsic safety
safety
concurrent engineering
Issue Date: 2013
Citation: Всеукраїнський науково-технічний журнал Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Series/Report no.: Нафтогазова енергетика;№1
Abstract: Особливістю сучасних гірничих машин є наявність синергетично пов'язаних механічних, силових, електронних та інформаційних компонент, що вказує на мехатронність цих об'єктів. Практичні завдання конструювання, дослідження мехатронних систем, оптимізації їх складу в області вугільного машинобудування розглянуті недостатньо і потребують подальшого вивчення. До основних особливостей комплексів відносяться: зростання енергооснащеності при відносному зменшенні габаритів, що визначається зниженням потужності відпрацьовуваних вугільних пластів; випадковий характер навантажень, що змінюються в широкому діапазоні в основних підсистемах машин; рухливість, нестаціонарність положення машин комплексу, просторова неоднозначність їхнього взаємного розташування; обмежена потужність шахтних мереж електропостачання і віддаленість струмоприймачів призводить до значних втрат обертаючих моментів привода; іскробезпечне виконання систем управління, що створює значні труднощі в забезпеченні необхідної швидкості передачі інформації; ергономічні проблеми, пов'язані з обмеженими психофізіологічними можливостями людини-оператора при роботі в тонких пластах, що вимагає застосування, так званих малолюдних технологій на основі інтелектуалізації машин. Визначено види зв'язків між компонентами і запропонована на цій базі функціонально-структурна схема комплексу як мехатронної системи. І далі - розробка моделей кожної з компонент і формування моделі мехатронного агрегату в цілому (з-за обмеженого обсягу в статті не наводиться). Після досліджень моделей виконується конструкторська розробка окремих компонентів і комплексу в цілому.
Description: Availability of synergistically connected mechanical, power, electronic, and data components is the feature oj modern mining equipment. That points to the objects mechatronic nature. Practical tasks of mechatronic systems design and study as well as their part optimization in the field of coal machine-building are unconsidered calling for further research. Basic features of the sets are: Increase in power supply capacity at relative scaling-down of overall dimen¬sions which is determined with the help of mined coal layers thickness; Random nature of varying over a wide range loads within basic subsystems of the equipment; Movability and instability of the set machines, and spatial indirect¬ness of their relative position; Restricted power of mine electric supply networks and farness of loads result in considerable losses of a drive torque; Intrinsically safe control systems which couses great problems in providing correct speed of data transfer; Ergonomic problems depending on limitations of psychophysiologic capabilities oj human operator while working with low layers; that involves application of so-called limited manning on the basis of equipment intellectualization. The paper identifies relation types between components; functional and structural chart of the set as mecha¬tronic system is proposed. Then - each component model development and formation of mechatronic aggregate in whole (the paper can not concerns it due to circumscript size). After models have been studied, engineering development of separate components and a set in whole takes place.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25096
ISSN: 1993—9868
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри гірничих машин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОМК- МО.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.