Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/890
Название: ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ Материалы III Всеукраинской научной конференции студентов Том 2
Авторы: Мартякова Е.В. Кравченко А.А. Костюк И.С. Харченко В.А.
Ключевые слова: Проблемы управления производственно-экономической деятель- ностью субъектов хозяйствования
Дата публикации: апр-2009
Издательство: ДонНТУ
Библиографическое описание: ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ материали III Всеукраїнської наукової конференції студентів
Серия/номер: Том 2
Краткий осмотр (реферат): Приведены результаты научных разработок, студенческих работ, которые были представлены на III Всеукраинскую конференцию, организованную кафедрой «Управление производством имени Ю.В.Бондаренко» Донецкого национального технического университета. Сборник предназначен для специалистов в области менеджмента и студентов вузов экономических специальностей.
Описание: ОГЛАВЛЕНИЕ ВИХОРЕВА Н.И., СОРОКИНА А.Н. МЕХАНИЗМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ........... 5 ЛЮБИМОВА Т.Ю., ГУБАНОВА М.Г. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА В СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.............................................................................. 8 ДЕНИСЕНКО О.В., ГРИШИНА Ю.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ............................................................................ 11 ЧИКАЛОВА Ю.А., УСОВА А.В. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ.................................... 15 ЛІХАЧОВА М.П., ГУБАНОВА М.Г. ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ................................................................................................................... 18 МОГДАЛЬОВА Н.В., РУДНЄВА О.Ю. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ................................ 21 КАЛАШНІКОВА Є.С., ЗАГЛАДА Р.Ю. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ......................................................... 25 СЕРГЄЄВА О.Ю., СЕВРЮКОВА С.В. НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ...... 29 ШЕВЧЕНКО В.А., ГРИШИНА Ю.В. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ......................................................................... 33 ПАНТІЛІМОНОВ С.Г., СЕВРЮКОВА С.В. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ В СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ....................................................................................... 36 КОСТІКОВА Ю.О., КУЛАКОВ В.О. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ............................................................ 40 ЗУЙКОВ Р.П., ГРИШИНА Ю.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ....................................................................................... 43 ГОРОБЕЦЬ Ю.С., ФАРХШАТОВА О.В. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПРОЦЕС ПОКРАЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ............................................................................. 46 ЖМАЙЛО Ю.А., КУЛАКОВ В.А. МАРКЕТИНГ - ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ............................................................. 50 МІРОШНИЧЕНКО Т.О., КРАВЦОВА Л.В. СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ..................................................................................................... 53 ФАДИНА Т.И., КОВЕРГА С.В. СТАН ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ............................................................................... 56 225 СТУПИШИНА А.А., ГОНЧАРЕНКО В.И. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ............................................................... 59 БЄЛОУСОВА Р.О., КУЛАКОВ В.А. РОЛЬ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ ПРИ РОЗРОБЦІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ НА АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ(АТП)................. 63 ШОКАРОВ В.О., СЕВРЮКОВА С.В. ПРОБЛЕМА СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ В РИНКОВИХ УМОВАХ.......................................................................................................................... 66 ТЕСЛЮК В.А., РУДНЕВА Е.Ю. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В УКРАИНЕ......................................................................................................................... 70 ГОРОБЕЦЬ Ю.С., МУДРА О.В. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО НА РИНКУ ПРАЦІ................................................ 73 РОЛІНА К.В. КРАВЦОВА Л.В. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА....................................... 76 БУРІЛОВА М.О., КУРГАН О.Г. РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ...................................................................................... 79 ЗАМАРАЄВА В.А., ГАЛУШКА В.В. АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИБУТОК».......................................... 81 ПОПОВИЧ Н.С., ГАЙДАЙ І.Ю. РОЗРОБКА ЗАВДАНЬ ТА НАПРЯМКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ.......................................................... 84 ЧЄЧЄНЄВА Е.Р., ЗАГЛАДА Р.Ю. ПЕРЕВАГИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ КОШТІВ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ............................................ 88 БУДРИС И.В., ГУБАНОВА М.Г. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ И СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ......................................................................... 92 ДЕРЕВЯНКО К.О., ЗАГЛАДА Р.Ю. РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ... 95 СЕМЕНОВА В.В., КОВЕРГА С.В. ВИКОРИСАННЯ КОУЧИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА............................................................................................................ 98 ПРОКОПЕНКО О.Ю., ФАРХШАТОВА О.В. ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ..........................................................................101 КРАВЦОВА Е.Н., СОРОКИНА О.Н. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЙ........................................................................................ 105 НІКІПОРЕЦЬ Н.С., ГАЛУШКА В.В. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНОЮ КАТЕГОРІЄЮ.................................................................................................................. 107 КРАВЦОВА К.М., БЄЛЯЄВА К.В. СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ......................... 111 ШАБАЛІНА О.С., СОРОКІНА Л.В. РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА.......... 114 226 КРАВЦОВА К.М., КРИВЕНКО А.В. ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ.........................116 СОЛОВЬЕВА А.Ю., МАТВЕЙЧУК А.С., ШАУЛЬСКАЯ Л.В. ФОРМЫ УЧАСТИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ............................................................................................................................119 СЛИЧНАЯ О.О., ЕВДОКИМОВ Ф.И. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ УГОЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ........................................122 БИЛЬДЕЕНКО Т.Ю., ШКУРЕНКО О.В. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ......................127 БОТАЛОВ И.Е., БОТАЛОВА Н.П. ИНДЕКСНЫЙ АНАЛИЗ – ИНТЕГРИРУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО ВИДАМ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ...................................... 130 ВОРОНКОВА И.В., ВЕРЕТЕННИКОВА Т.Е., ПОРТНОВА Г.А. РУКОВОДСТВО: ВЛАСТЬ И ЛИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ...............................................135 КУЖЕЛЕВ А.В., ИЛЮЩЕНКО В.И. КОМБИНИРОВАНИЕ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ...................................................136 КАЛАШНИКОВА Д.С., КРИВИЙ Ю.В. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ КОНФЛИКТАМИ.............................138 РОМАНЕНКО А.В., СОРОКИНА Л.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА ЗАО «МАШЗАВОД»..........................................141 ЗАСОБА А.В., ЛИЗУНОВА О.М. ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ.................................. 145 ЖУК О.В. ЛИЗУНОВА О.М. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ............................. 148 ДМИТРУСЬ А.В., ШИЛО К.М. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ.....151 ТЕЛЕГИНА А.Ю., ЗАБАРИНА Д.А. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.................................... 155 ИВАНОВА Т.А., ЗАБАРИНА Д.А. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ......................................................................... 157 КОВАЛЕНКО О.В., ПОРТНОВА Г.А. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННЫЕ ТЕОРИИ.....161 ХАРІНА С.А., СИТНІК Л.С. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ...........................................................................................164 ХОЛИНА А.Г., МИНОЧКИНА О.Н. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ...167 ХАРІНА С.А., СИТНІК Л.С. РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА....................................................................................................................171 КОНАРЄВА Н.В., БРЕУСОВ О.Ю., ПОРТНОВА Г.О. МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ.... 175 227 АВЕРШИНА Е.Ю., СЕВОСТЬЯНОВА Т.В., ПОРТНОВА Г.А. ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ВО ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.................................... 177 ПОЛЯКОВА Е.О., ПОРТНОВА Г.А. СИТУАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭФФЕКТИВНОМУ ЛИДЕРСТВУ...............180 ВОДОЛАЗСКАЯ М.Ю., ДМИТРЕНКО М.А., ПОРТНОВА Г.А. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ..................................................182 ФОМЕНКО Є.М., ІВАНОВА І.С. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ „ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ”............................................................................184 ЛУНІНА Н.В., БУЛАХ І.В. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ КРИЗИ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА «КОНТІ»..........................................................................................187 ТЕРЕХОВ В.В., КРАПИВНИЦКАЯ С.Н. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.............................................188 ПЕТРЕНКО К.Г., ТАРАНИЧ О.В. УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ..........................................................190 БУДАНОВ Г.С., МИНОЧКИНА О.Н. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В УКРАИНЕ........................194 ШУПИК Д., КАЛИНИЧЕНКО З.Д. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА SWOT – АНАЛИЗА ВВЕДЕНИЕМ ФУНКЦИИ «РИСК»........................................................................................................198 ПРОКОПЕНКО В.Ю., ФАРХШАТОВА О.В. СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ..........................................................................201 СЕРДЮК І.І., МІХОВ Л.І. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА............. 204 НАТОЛОЧНА А.П., ТРИКОЗ І.В. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ..................................................................................... 207 БАЙБУРИНА М.А, ФОМИНА Е.А. НОВЫЙ ТОВАР КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ..................................................................................... 211 САГИРОВА Д.Д., КОЛОМАЦКАЯ О.С., ПОРТНОВА Г.А. СУТЬ И СОДЕРЖАНИЕ РИСК-АНАЛИЗА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.................... 214 ЛИСЕНКО Г.В., КУЧЕР В.А. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА..... 216 КУЧЕР В.А. РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ.................................................................................... 220
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/890
Располагается в коллекциях:Конференції кафедри управління виробництвом
Костюк І.С. до 2012
Кравченко А.А. до 2012
Мартякова О.В.
Харченко В.А. до 2012Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.