Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31848
Title: Страхування як спосіб гарантування безпеки банківського кредитування
Authors: Л. Л. Катранжи, А. С. Марина
Keywords: банк; кредитний ризик; страхування кредитних ризиків; страхування відповідальності; страхова премія; страховий випадок; неплатоспроможність позичальника
bank, credit risk, credit risk insurance, liability insurance, insurance premium, insurance case, insolvency of the borrower
Issue Date: 2020
Publisher: Економіка, управління та адміністрування
Series/Report no.: ;1(91)
Abstract: Досить актуальною проблемою для банківських установ є пошук методів мінімізації кредитних ризиків, які були б відносно універсальними, гнучкими та могли застосовуватися до різних кредитних операцій. Сучасна практика мінімізації негативного впливу кредитних ризиків зводиться переважно до створення спеціальних резервів і встановлення лімітів для окремих категорій позичальників, що не завжди дозволяє досягнути бажаного результату. В статті здійснено дослідження можливості застосування страхування при гарантуванні безпеки банківського кредитування, зокрема як альтернативного інструменту мінімізації кредитних ризиків банку. За такого підходу страхування кредитних ризиків розглядається як комплекс страхових послуг страхової компанії із забезпечення захисту майнових інтересів кредитора щодо існуючого ризику неповернення або часткового повернення наданого кредиту внаслідок неплатоспроможності позичальника. Страхування кредитних ризиків враховує страхування непогашення кредиту, страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту та страхування предмета застави. Перевагами використання страхування кредитних ризиків для банку є можливість застосування цього інструменту до будь-яких позичальників з урахуванням особливостей кредитної угоди, стану платоспроможності позичальника, умов повернення кредиту тощо, а також відносно невеликі витрати, пов’язані зі страхуванням кредитів. За умови страхування кредитних ризиків у банків зникає необхідність формування додаткових резервів під певні кредитні угоди та іммобілізації частини фінансових ресурсів, що сприяє забезпеченню стабільності поточної роботи з обслуговування клієнтів як за активними, так і за пасивними операціями банку. Крім того, при страхуванні кредитних ризиків страхова компанія є додатковим гарантом стабільності функціонування банку, його можливістю вчасного повернення коштів. A very urgent problem for banking institutions is the search for methods to minimize credit risks that would be relatively universal, flexible and could be applied to various credit operations. Current practice of minimizing the negative impact of credit risks mainly comes down to the creation of special reserves and setting limits for certain categories of borrowers, which does not always allow achieving the desired result. The paper considers the possibility of using insurance to ensure the safety of bank lending as an alternative tool to minimize bank credit risks. With this approach, credit risk insurance is considered as a complex of services of an insurance company to protect the property interests of the lender with respect to the existing risk of default or partial repayment of the loan due to the insolvency of the borrower. Credit risk insurance includes loan non-repayment insurance, borrower liability insurance for non-repayment of loan and insurance of collateral. The advantages of using credit risk insurance for a bank are the ability to use this tool for any categories of borrowers, taking into account the peculiarities of the loan agreement, the solvency of the borrower, the conditions for repaying the loan, as well as the relatively small insurance costs. Under the condition of insurance of credit risks, banks no longer need to form additional reserves for certain loan agreements and immobilize part of the financial resources, which helps to ensure the stability of the current work on customer service for both active and passive operations of the bank. Besides, while insuring credit risks, the insurance company acts as an additional guarantor of the stability of the bank, its ability to pay with its creditors in time.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31848
ISSN: 2664-2468
Appears in Collections:Катранжи Леонід Леонідович, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
200973-448976-1-PB (2).pdf366,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.