Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30042
Title: ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
Other Titles: TO THE QUESTION OF ESSENCE OF LOCAL FINANCE AS AN ECONOMIC CATEGORY
Authors: Долозіна, Ірина Леонідівна
Keywords: місцеві фінанси, економічна категорія, автономність, самодостат- ність, функції, відносини, фінансові ресурси, ознака публічності характеру, територі- альна ознака.
local finance, economic category, autonomy, functions, relations, financial resources, public nature sign, territorial sign.
Issue Date: 26-Dec-2016
Publisher: Науковий журнал «Причорноморські економічні студії»
Series/Report no.: Випуск 12;Частина 2
Abstract: статті розглянуто критеріальні ознаки місцевих фінансів як економічної категорії та особливості їх розкриття у сучасному науковому дискурсі. У визначенні даної кате- горії суттєвими складовими є автономія фінансових ресурсів та потоків, особливості змісту відносин у відповідності до функ- цій фінансів, географічна відокремленість, інституційна подібність до інших ланок фінансової системи. Обґрунтовано, що окремі ознаки втрачають власне значення у процесі еволюції економічних відносин, що призводить до категоризації поняття «міс- цеві фінанси» за принципом їх належності до публічних фінансів. Сriteria signs of local finance as economic category and features of their disclosure in a modern scientific discourse are considered in the article. It is revealed that essential components in description of this category are autonomy of financial resources and flows, geographical location, features of maintenance of the relations according to functions of finance, institutional similarity in relation to other links of a financial system. It is proved that several signs lose their significance in the course of evolution of the economic relations that leads to a categorization of the "local finance" concept according to the principle of public nature.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30042
ISSN: 2524-0897, 2524-0900
Appears in Collections:Долозіна Ірина Леонідівна к.е.н., доцент кафедри ОФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРЕС № 12_2016_ч_2 + Степанец и Ко.pdf211,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.