Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28563
Title: Теоретичні основи формування системи регулювання соціально-трудових відносин на засадах відповідальності
Other Titles: Theoretical Foundations of Formation of the System of Regulating the Social-Labor Relations on the Principles of Responsibility
Authors: Фоміна Олена
Keywords: соціально-трудові відносини, марксизм, посткапіталізм, соціальна дія, концепція відповідальності
Issue Date: Mar-2017
Publisher: БІЗНЕСІНФОРМ
Series/Report no.: ;3
Abstract: Мета статті полягає у аналізі фундаментальних економічних теорій регулювання соціально-трудових відносин, а саме, марксизму, посткапіталізму, соціальної дії з урахуванням відповідальності у міжсуб’єктних відносинах, та оцінка адекватності впровадження зазначених теорій в господарську діяльність. На основі аналізу означених теорій було виокремлено притаманні їм характерні риси щодо регулювання соціально-трудових відносин та врахування ними відповідальності. Марксизм розглядає відповідальність як свободу суб’єктів господарювання, а в аспекті регулювання соціально-трудових відносин допускає конфліктність, що є рушієм прогресу людства. Посткапіталізм виступає концепцією, що передбачає адаптацію суспільних відносин до технологічних змін, довільній поведінці суб’єктів господарювання та формуванню організацій нової формації націлених на кооперацію. Теорія соціальної дії дозволяє враховувати об’єктивні обставини, що впливають на учасників соціально-трудових відносин, та врегулювати конфлікти через надання індивідуальної відповідальності кожному учаснику за ситуацію, що склалася. Зважаючи на викладене, вважаємо, що регулювання соціально-трудових відносин повинно базуватися на використанні цих теорій. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі мають стати еволюція сучасних теорій відповідальності та формування концептуальної схеми забезпечення відповідальної поведінки суб’єктів соціально-трудових відносин.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28563
ISSN: 2222-4459
Appears in Collections:Фоміна Олена Олександрівна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
business-inform-2017-3_0-pages-41_45.pdfстаття263,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.