Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25415
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 6.100400 «Організація і регулювання дорожнього руху»
Authors: Куниця, А. В.
Куниця, О. А.
Павловська, О. М.
Issue Date: 2010
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Робоча навчальна програма і методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 6.100400 «Організація і регулювання дорожнього руху» / укл.: А.В. Куниця, О.А. Куниця, О.М. Павловська. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2010. – 80с
Abstract: Робоча навчальна програма до дисципліни «Безпека дорожнього руху» визначає структуру і зміст дисципліни, мету і задачі її викладання, містить теми лекційних і практичних занять, зміст самостійної роботи студента, в ній вказані засоби проведення поточного і підсумкового контролю. Методичні вказівки до виконання практичних занять містять загальні по-ложення, мету кожного заняття, загальні відомості стосовно теми заняття, де є елементи методики вирішення практичних питань з встановлення кількісних і якісних значень ступеня небезпеки дорожнього руху на ділянці автомо-більної дороги з урахуванням кількісних показників дорожніх умов і транс-портного потоку на ній. Є вказівки з вибору вихідних даних і порядок вико-нання заняття. Метою практичних занять є набуття студентами вмінь і навичок з встано-влення ступеня небезпеки дорожнього руху на ділянці автомобільної дороги, з урахуванням її транспортно-експлуатаційних властивостей і їх відповіднос-ті кількісним і якісним показникам транспортного потоку на ній, на підставі використання існуючих і нормативно затверджених методик. Встановлення ступеня небезпеки дорожнього руху на ділянці автомобіль-ної дороги за допомогою різних методик, з урахуванням кількісних показни-ків транспортного потоку на ній, надає фахівцю можливість обґрунтованого визначення заходів цілеспрямованого впливу на організацію і регулювання дорожнього руху з метою підвищення його безпеки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25415
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Транспортні технології"Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.