Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/20067
Title: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ
Other Titles: Особенности использования стратегий обучения в процессе формирования профессиональной компетентности будущих филологов средствами Интернет-технологий
Usage of Strategies of Learning in the Formation of Future Philologists’ Professional Competence by Means of Internet Technologies
Authors: Данилюк, С.С.
Данилюк, С.С.
Danylyuk, S.
Keywords: стратегии обучения
strategy of teaching
профессиональная компетентность
коммуникационные стратегии
социальные стратегии
стратегии овладения языком
стратегии использования языка
стратегии обучения языку
Интернет-технологии
professional competence
communicative strategies
social strategies
strategies of mastering language
strategies of using language
strategies of teaching language
Internet technologies
стратегії навчання
професійна компетентність
комунікаційні стратегії
соціальні стратегії
стратегії оволодіння мовою
стратегії використання мови
стратегії навчання мови
Інтернет-технології
Issue Date: 2012
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 11 (202) – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. — 351 с
Abstract: Статтю присвячено висвітленню особливостей використання стратегій навчання у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами Інтернет- технологій. Наведено основні підходи до трактування поняття «стратегія навчання». Також запропоновано типологію стратегій навчання, які використовуються в едукаційному процесі
Description: The article deals with the highlighting of the specific features of usage of strategies of teaching in the process of formation of future philologists’ professional competence by means of Internet technologies. Main approaches to the definition of the notion “strategy of teaching” are given in the article. The typology of strategies of teaching used in the educational process is also suggested in the article.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/20067
Appears in Collections:Випуск 11 (202)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Danylyuk.pdf255,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.